27 Tac

Cymuned Coleg Dewi Sant yn dod ynghyd i helpu'r di-gartref y Nadolig hwn

Yn y cyfnod sy'n arwain ar yr ŵyl, mae staff a myfyrwyr coleg Dewi Sant yn dod ynghyd i godi cymaint o arian ac ymwybyddiaeth â phosibl ar gyfer y gymuned ddi-gartref yng Nghaerdydd.

Yn ystod ein sesiynau bugeiliol ar gyfer pythefnos cyntaf Rhagfyr, bydd y myfyrwyr yn edrych ar yr elusen 'Argyfwng y Nadolig / Crisis at Christmas'.

Bydd hyn yn cynnwys gwylio detholiad o raglen ddogfen ar ddigartrefedd yng Nghaerdydd, gan edrych yn arbennig ar y rhai sy'n byw allan ar y strydoedd.

Mae'r niferoedd ar gyfer Caerdydd wedi cynyddu 50% ers 2016-17 ac mae 74 o unigolion wedi eu cofrestru fel rhai'n cysgu allan, er ei bod yn bur debyg fod y nifer yn uwch na hyn. Mae nifer y rhai sy'n ddi-gartref wedi cyrraedd y miloedd gan fod hyn yn cynnwys rhai sy'n cysgu ar soffas yn nhai pobl eraill a'r rhai sy'n byw mewn llety dros dro.

Yna, caiff y myfyrwyr gyflwyniad i waith Argyfwng y Nadolig / Crisis at Christmas (mae rhagor am y fideo i'w gael isod):

Gosodwyd her i bob grŵp tiwtor i gasglu cymaint o arian ag y gallan nhw a bydd gwobr i'r dosbarth buddugol.

Y nod ydy casglu £1500, sy'n gyfystyr â £1 y pen i bawb yn y Coleg.

Ni fydd y staff yn cael eu heithrio ychwaith! Byddan nhw i gyd yn cyfrannu anrheg hosan Nadolig gwerth £2 ar gyfer twba lwcus ac yn ymgynnull yn yr ystafell staff ddydd Mercher Rhagfyr 12 i dalu am y fraint o gymryd rhan, tra hefyd yn ennill rhoddion tymhorol.

Ddydd Gwener Rhagfyr 14, byddwn oll yn dathlu Diwrnod Siwmper Nadolig ac yn cymell staff a myfyrwyr i wisgo eu dillad Nadoligaidd a thalu am y fraint.

Mae ein staff a myfyrwyr yn edrych ymlaen i gydweithio â'i gilydd i greu digwyddiad cofiadwy fydd yn codi llawer o arian i elusen. Cewch ragor am hyn maes o law!