19 Rha

Cymuned Dewi Sant yn codi dros £1,800 ar gyfer y digartref yng Nghaerdydd

Daeth staff a myfyrwyr at ei gilydd i godi dros £1,815.61 ar gyfer pobl ddigartref Caerdydd. Mae’r arian a godwyd wedi darparu rhywle iddyn nhw fod ar gyfer 64 o bobl y Nadolig hwn.

Mae £28.18 yn prynu tri phryd o fwyd i unigolyn, gwely, cawod, archwiliad iechyd a thriniaeth, help arbenigol ar gyfer iechyd meddwl a dibyniaeth, cyngor ar dai a chyflogaeth a ffordd allan o ddigartrefedd drwy addysg a hyfforddiant.

Yn ystod y sesiynau bugeiliol gyda’u tiwtor yn ystod pythefnos cyntaf mis Rhagfyr, bu’r myfyrwyr yn ystyried digartrefedd ar draws Caerdydd, yn casglu ystadegau ac ymchwilio i’r rhesymau dros ddigartrefedd.

Mae’r ffigyrau ar gyfer Caerdydd wedi codi dros 50% o 2016-17, ac erbyn hyn ystyrir bod 74 o bobl wedi cofrestru fel pobl heb do uwch eu pen, ond mewn gwirionedd mae’n debygol bod y gwir ffigwr lawer uwch na hynny. Mae miloedd o bobl yn ddigartref gan fod hyn yn cynnwys y rhai sy’n mynd o soffa i soffa ac yn byw mewn llety dros dro.

Dysgodd y myfyrwyr am waith 'Crisis at Christmas' a rhoddwyd sialens i bob grŵp tiwtor i godi cymaint o arian ag y gallen nhw ar gyfer yr elusen.

Fe wnaeth yr adran gelf ei rhan hefyd gan greu gosodiadau ingol a theimladwy ar draws y Coleg i godi ymwybyddiaeth o’r broblem ac i annog staff a myfyrwyr i gyfrannu at yr achos.

Ymhlith y gweithgareddau codi arian roedd gwerthu cacennau, cystadlaethau chwaraeon, cwisiau Nadolig, bysgio ar biano’r Coleg, gweithgaredd ‘dyfalu’r bisged’ â mwgwd dros y llygaid, a chaniataodd un myfyriwr hyd yn oed i’w diwtor eillio’i ben.

Dywedodd Mark Leighfield, Pennaeth Coleg Dewi Sant:

“Rydyn ni’n hynod falch ein bod yn codi arian i elusen 'Crisis' y Nadolig hwn. Mae Coleg Dewi Sant yn goleg sy’n canolbwyntio ar y gymuned. Cawn ein hysbrydoli gan werthoedd yr Efengyl a dysgeidiaeth Crist ac rydyn ni wedi ymrwymo i wasanaethu ein cymuned yn lleol ac yn fyd-eang.

“Mae’n briodol, yn enwedig ar yr adeg hon o'r flwyddyn, i estyn help llaw i’n brodyr a’n chwiorydd sydd mewn llawer mwy o angen na ni a’u helpu mewn unrhyw fodd materol y gallwn ni. Mae haelioni ein myfyrwyr a’n staff yn arwydd clir a chadarn ac yn wir o’r ffydd hon ar waith.”

Dywedodd Pip Jones, ein Cyfarwyddwr Bugeiliol wrth sôn am y fenter:

“Rwy'n hynod o falch gweld fel roedd y myfyrwyr yn gwerthfawrogi gwaith 'Crisis at Christmas'. Maen nhw edi bod yn wirioneddol greadigol yn eu dulliau casglu arian ym mhob

un o'r grwpiau tiwtor, gan godi swm anhygoel mewn dim ond wythnos! Rwy'n ymfalchïo yn yr hyn wnaed gan y staff a'r myfyrwyr i sicrhau fod y digartref yn cael eu hystyried.”

Sefydlwyd Crisis ym 1967, ac mae wedi helpu degau o filoedd o bobl allan o ddigartrefedd ac wedi bod yn fodd i sicrhau newid deddfwriaethol i helpu’r rhai mewn angen.

Diolch yn fawr i chi Mrs Jones am eich holl waith caled yn trefnu’r digwyddiad – roedd yn llwyddiant enfawr ac wedi gwneud gwir wahaniaeth i fywydau cymaint o bobl.

Crisis at Xmas

Crisis at Xmas

Crisis at Xmas

Crisis at Xmas

Crisis at Xmas