06 Med

Seremoni'r Ymadawyr 2019

Ar ddydd Iau 5ed Medi, roedd cynulleidfa lawn o fyfyrwyr, staff, teulu a ffrindiau yn Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Dewi Sant i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn academaidd 2018-19 yn Seremoni Ymadawyr Coleg Catholig Dewi Sant.

Mynychodd yr Archesgob, Ei Ras Y Parchedicaf George Stack a rhoi cyflwyniad cynhwysfawr o rôl a phwrpas addysg Gatholig. Canmolodd Ei Ras y coleg am ei gyflawniadau ac am ei ymrwymiad i ddarparu addysg wirioneddol Gatholig.

Cyfoethogwyd y noson gan berfformiadau cerddorol gan fyfyrwyr y Celfyddydau Perfformio oedd yn crynhoi naws y noson trwy ddathlu llwyddiant wrth edrych i'r dyfodol yn optimistaidd.

Derbyniodd myfyrwyr y meysydd pwnc Wobrau Cyflawniad Academaidd ac Efrydiaeth. Cyflwynwyd y rhain gan yr Archesgob a Chadeirydd y Llywodraethwyr.

Cyflwynwyd Gwobrau Ysgoloriaethau Coffa i fyfyrwyr newydd o Ysgolion Partner Catholig. Ymhlith y rhain roedd Gwobr Goffa Alesha O’Connor, Gwobr Goffa Thomas Channon a Gwobr Goffa Helen Vickery.

Traddododd yr Ymadawydd, Rhian Holmes, araith hyderus a myfyriol, gan ddweud:

“Mae gweld fy hun a fy nghyfoedion yn cychwyn ar eu siwrneiau coleg eu hunain wedi gwneud i mi wir werthfawrogi popeth ydy Dewi Sant a'r hyn mae'n ei wneud. Yn ystod fy nwy flynedd gwelais staff yn gweithio'n ddiflino, yn anfon deunydd ychwanegol atom ac yn trefnu sesiynau adolygu y tu allan i oriau i'n cynorthwyo i fynd trwy ein harholiadau. Gwelais ein tîm caplaniaeth yn gweithredu ethos crefyddol y coleg, tra'n parhau i fod yn agored i bob system gred a chefndir a'u parchu, ac yn ein hysbrydoli gyda'r ffydd a'r anogaeth sydd eu hangen arnom i gyd o bryd i'w gilydd."

Traddododd Pennaeth y Coleg araith yn pwysleisio natur gyfannol addysg Gatholig fel sy'n cael ei brofi a'i ddatblygu yng Ngholeg Dewi Sant. Diolchodd i’w Ras, am nid yn unig ei gefnogaeth i Ddewi Sant, ond hefyd am ei ddiddordeb a’i ymrwymiad rhyfeddol i ddatblygiad ieuenctid yr esgobaeth.

Daeth y seremoni i ben wrth i'r Archesgob gyhoeddi'r fendith. Gwnaeth Ei Ras bwynt o sicrhau bod rhieni’r bobl ifanc a oedd yn bresennol yn cael eu diolch am yr aberth a’r ymrwymiad y maen nhw wedi’i wneud dros eu plant.

Daeth y noson i ben gyda derbyniad pleserus a niferus yn y Cornerstone.