15 Tac

Coleg Catholig Dewi Sant yn dathlu eu Noson Agored boblogaidd

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn dathlu'r ail flwyddyn o lwyddiant y Noson Agored, gan groesawu dros 900 o fyfyrwyr i’w gampws ar draws y ddau ddigwyddiad.  

Mae'r coleg chweched dosbarth yng Nghaerdydd wedi gweld cynnydd sylweddol yn y rhai fu'n mynychu'r nosweithiau agored dros y blynyddoedd diweddar. Gyda dros 500 o geisiadau eisoes wedi’u trefnu a rhagweld bod 200 arall i'w cwblhau cyn gwyliau’r Nadolig, mae disgwyl i gannoedd o bobl ifanc uchelgeisiol ledled Caerdydd gael eu denu i Goleg Dewi Sant i hyrwyddo eu haddysg.

Yn ôl Pennaeth Coleg Dewi Sant, Mark Leighfield: “Roeddem yn falch iawn o allu croesawu cymaint o ddysgwyr ifanc i’n coleg eto eleni ac mae’n anrhydedd cael ein hystyried gan y rhai sydd am barhau â’u taith addysg. Mae mwy o ddysgwyr ifanc yn ystyried y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg bellach a gall hyn arwain at benderfyniadau mwy gwybodus ynghylch eu dyfodol. ”

Mae Coleg Catholig Dewi Sant yn cynnig cyrsiau Lefel A a BTEC i fyfyrwyr rhwng 16 a 19 oed, sy'n aml yn eu gwneud yn ddewis addas i fyfyrwyr sydd am ddilyn ystod o wahanol lwybrau, megis addysg uwch, cyflogaeth a phrentisiaethau.

Mae'r nosweithiau agored wedi caniatáu i fyfyrwyr a rhieni siarad yn uniongyrchol ag athrawon y pynciau yr oedden nhw'n eu hystyried. Roedd staff gyrfaoedd a chymorth ar gael i roi gwybod i fyfyrwyr am bynciau addas ar gyfer eu diddordebau neu ar gyfer y gyrfaoedd y maen nhw am eu dilyn. Roedd y noson hefyd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, arbrofion gwyddonol, cynyrchiadau dramatig a gwersi rhyngweithiol.

Hefyd, fe fu myfyrwyr cyfredol yn chwarae rhan allweddol yn ystod y ddwy noson agored, gan arddangos eu gwaith ar draws y gwahanol adrannau ac yna siarad â darpar fynychwyr, gan roi persbectif realistig am fywyd yn y coleg, ei ddiwylliant a'i ddarpariaeth.

Ychwanegodd Mr Leighfield: “Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig ydy hi i gael ein myfyrwyr presennol i gymryd rhan yn ein nosweithiau agored ac rydyn ni bob amser yn hynod falch o'r ffordd maen nhw eu hunain yn ymddwyn ac yn cynrychioli'r coleg."

Wedi’i leoli ym Mhenylan, Coleg Dewi Sant ydy'r unig goleg chweched dosbarth Catholig sy’n gweithredu yng Nghymru, gan helpu i feithrin myfyrwyr llwyddiannus trwy ddysgu cefnogol ac ysgogol.