St David's students

Pam Ddewis Coleg Dewi Sant?

Mae Coleg Dewi Sant yn arbenigo mewn darparu addysg o safon uchel, ar gyfer myfyrwyr 16-19 mlwydd oed, ar gyfer myfyrwyr o bob cefndir a gallu. Mae Coleg Dewi Sant yn Goleg cyfeillgar a cynhwysol gydag enw da am ganlyniadau rhagorol, cefnogaeth dysgu a chanllaw.

 Deg rheswm dros ddewis Coleg Dewi Sant:

  1. Yn 2010, gafodd Coleg Dewi Sant ei enwi fel y sefydliad gyntaf yng Nghymru i ennill canlyniadau rhagorol yn y ddau gategori barn gyffredinol Estyn 
  2. Yn 2017, wnaeth 50% o fyfyrwyr llwyddo i gael gradd A* - B ar gyfer Safon Uwch. Cliciwch yma i weld cyrchfannau ein myfyrwyr.
  3. Gyda dros 35 o gyrsiau Lefel A ac amrywiaeth o raglenni BTEC galwedigaethol, Coleg Dewi Sant yw’r prif goleg chweched dosbarth yng Nghaerdydd a De Cymru.
  4. Mae'n bont ddelfrydol rhwng ysgol ac addysg uwch, lle cewch chi'ch annog i feddwl yn annibynnol a gwneud y gorau o'ch talentau a'ch gallu.
  5. Mae’r gefnogaeth fugeiliol yn eithriadol, gyda Hyfforddwyr Dysgu pwrpasol ar gyfer pob myfyriwr a Chanolfan Cefnogaeth Dysgu i’r rheini sydd ag anghenion dysgu ychwanegol
  6. Mae gennym gyfleusterau rhagorol gan gynnwys labordai gwyddoniaeth gyfoes, Canolfan Adnoddau Dysgu o’r radd flaenaf, sinema, caffi, ffreutur, gampfa chwaraeon a llawer mwy.
  7. Mae Coleg Dewi Sant yn darparu amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol; chwaraeon, drama, cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol, a llawer o gymdeithasau sydd wedi’i chreu a’i redeg gan y myfyrwyr eu hunain. Yn sicr, mae yna rywbeth i bawb yma.
  8. Rydyn ni’n goleg rhyngwladol, wrth ddenu myfyrwyr o ar draws y byd. Mae astudio mewn awyrgylch amlddiwylliannol yn addysgu myfyrwyr i ddathlu diwylliannau a chrefyddau amrywiol, wrth ddatblygu sgiliau cyfathrebu, rheoli amser, dadansoddi beirniadol a sgiliau meddwl yn annibynnol.
  9. Er i ni fod yn Goleg Catholig, mae Coleg Dewi Sant yn croesawi fyfyrwyr o bob crefydd. Mae gennym dîm gaplaniaeth benodol, sydd yn rhoi’r cyfle i bawb ymarfer crefydd eu hun.
  10. Mae gennym lyfrgell lawn ar gyfer gyrfaoedd, gwasanaeth cyngor gyrfaol ar y safle, a Hyrwyddwyr Dysgu gymwysedig sydd yn barod i roi cyngor ar lwybrau gyrfaoedd a chyrsiau.