Geirda Rhieni

"Mae gan fy mab ADHD. Ar ddechrau ei gyrsiau yng Ngholeg Dewi Sant, roedd y brifysgol yn ymddangos yn bell i ffwrdd. Nawr, mae fy mhlentyn wedi gorffen ei addysg chweched dosbarth ac mae wedi cael cynnig ei ddewis o gwrs yn ei ddewis brifysgol. Heb ymrwymiad y staff a'u harweiniad ysbrydoledig fel modelau rôl, efallai byddai fy mhlentyn wedi dewis llwybr gwahanol. Mae Dewi Sant wedi helpu i dywys fy mhlentyn yn llwyddiannus drwy ei arddegau hwyr a'i gyfeirio at lwybr gyrfa ffantastig.

"Mae Dewi Sant yn lle croesawgar, cynnes iawn i bobl ifanc, gan ganolbwyntio'n fawr ar helpu eu disgyblion mewn unrhyw ffordd y gallan nhw. Mae hyn yn cynnwys, nid yn unig darparu addysg o ansawdd uchel, ond hefyd cynnig cymorth personol ac emosiynol pan fo angen hynny.

"Mae pob myfyriwr yn bwysig i'r Coleg ac mae'r staff yn ymateb iddyn nhw gyda charedigrwydd, ystyriaeth a chynhesrwydd. Er mai dysgu yw ffocws y gwersi, mae fy mab wedi dod adref yn gwenu am ei ddiwrnod ac yn siarad yn gyffrous am yr hyn y mae wedi'i ddysgu. Byddwn yn argymell Coleg Dewi Sant i unrhyw riant, mae'n lle rhagorol a rhyfeddol."

Amanda Barnett

"Mynychodd fy merch y Coleg o fis Medi 2014 i Fehefin 2016. Cafodd A* ym Magloriaeth Cymru a graddau A yn Ffrangeg, Athroniaeth a Mathemateg ac astudiodd Lenyddiaeth Saesneg i lefel UG , gan ennill A yn 2015.

"Mae nifer o agweddau nodedig iawn i’r Coleg. Yn fy marn i, yr un mwyaf pwysig ydy hinsawdd gynhwysol y Coleg a pharch at bawb, waeth beth fo’u cefndir, ac mae hyn yn galluogi’r myfyriwr i deimlo’n ddiogel a hyderus. Mae staff yn ymorol am lesiant y myfyrwyr ac yn barod iawn i wrando ar unrhyw broblem a darparu cymorth a chyngor.

"Caiff myfyrwyr yn y Coleg eu trin fel oedolion ifanc ac mae hyn yn eu galluogi i bontio o’r ysgol i brifysgol neu i fyd gwaith yn hawdd iawn – dros y ddwy flynedd roeddwn yn gallu gweld bod fy merch yn cael eu hannog yn dyner i fod yn ddysgwr annibynnol ac i fod yn hyderus yn ei gallu i wneud ei phenderfyniadau ei hunan.

"Roedd y cyngor a roddwyd ar y dewis o brifysgol a’r cymorth a dderbyniwyd ar gyfer cwblhau ffurflen UCAS, mynd trwy gyfweliadau a gwneud cais am gymorth ariannol yn nodedig.

"Caiff y myfyrwyr ystod eang o gyfleoedd i ehangu eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau all-gyrsiol.

"Yn academaidd, caiff y myfyrwyr eu hysgogi a’u herio ac roeddwn wrth fy modd i weld gwir ddyhead ymhlith staff i sicrhau eu bod, yn ogystal ag addysgu cynnwys sylfaenol y cyrsiau, yn meithrin sgiliau meddwl yn gritigol, yn hwyluso caffael sgiliau dysgu gydol oes a helpu myfyrwyr i ddatblygu strategaethau datrys problemau ar sail tystiolaeth– mae hyn yn nodedig iawn ac yn gwneud y coleg yn wahanol iawn i ysgolion eraill.

"Mae fy merch yn teimlo bod Coleg Dewi Sant wedi ei galluogi iddi ddarganfod ei gwir hunaniaeth - drwy gyfarfod â chymaint o bobl newydd heriwyd ei safbwyntiau blaenorol a dyfnhaodd ei daliadau. Yn ystod eu hamser yn y Coleg, mae wedi newid o fod yn lasferch i fod yn oedolyn gyda grŵp agos a chryf o ffrindiau oes.

"Hoffwn orffen drwy eich llongyfarch yn gynnes iawn am greu amgylchedd dysgu rhagorol a diolch yn ddidwyll i chi am ofal cystal dros fy merch. Gobeithio y bydd fy mab hefyd yn dewis mynychu Coleg Dewi Sant."

Professor Karen Holford FREng

Rhiant cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Cathays