Proffilau Myfyrwr Blaenorol

Fy enw i yw Tom Knight a fynychais Goleg Dewi Sant o 2013-2015. Roedd gen i ddiddordeb  mawr yng Ngherddoriaeth. Roeddwn yn nerfus iawn am ddechrau’r cwrs Cerddoriaeth Uwch Gyfrannol oherwydd fy mod dan yr argraff y byddai’n galed dros ben. Ond pan gyrhaeddais a chwrdd â Miss York, pennaeth Cerddoriaeth, wnes i deimlo’n gartrefol bron yn syth. Mae’r cwrs yn heriol ond gwnaeth Miss York ei wneud yn ddiddorol ac yn hwyl i bob un ohonom a rhoddodd i ni gymorth anhygoel trwy gydol y ddwy flynedd.

Oherwydd Miss York a’r staff yng Ngholeg Dewi Sant yr wyf yn awr yn astudio yn y ‘Royal Northern College of Music’ ym Manceinion ar y cwrs BMus Cerddoriaeth Boblogaidd gyda fy phrif offeryn Gitâr Drydan. Alla i ddim aros i ddechrau ac i hybu fy ngyrfa cerddoriaeth. Mae’n freuddwyd wedi’i gwireddu.

Diolch Miss York. Diolch Coleg Dewi Sant.

- Tom Knight, dosbarth 2015

 

Fy enw i yw Poorya Moghbel. Wnes i astudio ar gyfer fy TGAU yn Ysgol Uwchradd Sant Illtyd a phenderfyniad parhau gyda fy addysg drwy astudio ar gyfer Lefel A yng Ngholeg Dewi Sant. Wnes i ddewis Bioleg, Cemeg a Mathemateg ar gyfer Lefel A, a Ffiseg ar gyfer UG.

Roedd cael y cyfle i fod yn rhan o'r Rhaglen Anrhydedd wedi cyfrannu'n fawr at fy llwyddiant yng Ngholeg Dewi Sant. Wnaeth y rhaglen adeiladu fy hyder drwy sesiynau trafod, ond hefyd wrth ganiatáu i mi fyfyrio ar fy nghynnydd, gan ein bod yn gallu siarad â'n tiwtoriaid yn rheolaidd.

Mae'r amgylchedd yng Ngholeg Dewi Sant yn gyfeillgar ac yn ofalgar. Gallaf ddweud yn llwyr bryd bynnag roedd gen i broblem - boed bersonol neu ynghylch fy astudiaethau, ac roedd angen i mi siarad â rhywun - oedd bob amser athro neu diwtor ar gael i wrando, ac i fy helpu i ddatrys fy mhryder.

Hoffwn yn fawr iawn dweud diolch i fy athrawon Cemeg, Bioleg a Mathemateg, ynghyd â'r holl staff yng Ngholeg Dewi Sant a wnaeth fy llwyddiant yn bosibl. Rhaid cyfaddef, roedd ambell ddiwrnod caled, fel canlyniadau arholiad ddim yn mynd y ffordd yr oeddwn i eisiau, ond mae'r athrawon byth yn rhoi'r gorau arnaf a dim ond fy annog ymhellach. Gyda'u cymorth, a llawer o waith caled ac ymroddiad, derfynais y canlyniadau oedd ei angen arnaf i symud ymlaen am fy ngradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Roedd paratoi ar gyfer y brifysgol yng Ngholeg Dewi Sant yn ardderchog. Cefais ddigon o gymorth ac arweiniad gan fy nhiwtor ac athrawon am fy natganiad personol, yn ogystal â gwybodaeth fanwl am gyrsiau, prifysgolion, meini prawf mynediad, cyllid a llawer mwy.

Ar hyn o bryd rwy'n darllen Ffarmacoleg Meddygol yn yr Ysgol Feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Yr wyf yn gobeithio hyfforddi i fod yn feddyg, ac felly yr wyf wedi gwneud cais darllen Meddygaeth yng Ngholeg Imperial Llundain, Brighton a Sussex, Caerlŷr a Plymouth y flwyddyn nesaf.

- Poorya Moghbel, dosbarth 2014

 

Astudiais lefelau A Saesneg a Drama o dan Jan Free yng Ngholeg Dewi Sant cyn i mi adael yn 1992. Es ymlaen i astudio Drama yn y brifysgol ac ers hynny rwyf wedi mwynhau gyrfa ym myd teledu, am 10 mlynedd roeddwn i’n cyfarwyddo a chynhyrchu rhaglenni dogfen i’r BBC ac erbyn hyn rwy’n cynhyrchydd teledu llawrydd yn gweithio ar raglen ddogfen am fynyddoedd ar draws y byd, byddaf yn teithio cyn bo hir i Nepal. Doeddwn i ddim wir yn gwybod beth roeddwn eisiau ei wneud pan oeddwn i yn y chweched dosbarth! Roeddwn wrth fy modd gyda drama ac yn wir yn mwynhau’r cwrs. Rwy’n gobeithio y bydd fy mab yn dod i Goleg Dewi Sant gan mae e newydd ddechrau blwyddyn 7 yn Corpus!

- Sophie Fairs, dosbarth 1992

 

Wnes i astudio Cemeg, Bioleg a Seicoleg yng Ngholeg Dewi Sant rhwng 2011 a 2014 ac rwyf yn awr yn astudio gradd Biocemeg ym Mhrifysgol Southampton.

Wnes i ddewis Coleg Dewi Sant ar ôl cwblhau fy TGAU yn Ysgol Uwchradd Y Fair Dihalog am sawl rheswm. Y prif reswm oedd oherwydd bod y coleg yn rhoi'r cyfle i mi ffocysu ar y maes astudio oedd yn apelio i mi fwyaf.

Gyda chymorth a chefnogaeth fy athrawon, roeddwn i'n llwyddiannus i ennill graddau Lefel A oedd y tu hwnt i fy nisgwyliadau fy hun.

Roedd cymorth cyfeillgar fy athrawon wedi helpu mi i wthio fy hun i ymgeisio i Brifysgolion Grŵp Russel. Roedd y gefnogaeth gyson a oedd ar gael i mi, ar gyfer bob math o agweddau bywyd myfyriwr wedi sicrhau bod fy mhrofiad coleg yn un addysgol ond yn bleserus hefyd.

Wnaeth Coleg Dewi Sant helpu mi i ddod yn berson aeddfed, cyfrifol a hyderus, ac wedi rhoi'r gefnogaeth a chymorth angenrheidiol i mi gyflawni'r hyn dwi wedi gwneud. Wnes i gwrdd â llawer o ffrindiau newydd yma, ac yr wyf yn ddiolchgar i'r staff a myfyrwyr eraill yng Ngholeg Dewi Sant am yr holl atgofion sydd gen i.

Yn y dyfodol, hoffwn ddefnyddio'r holl wybodaeth sydd gen i i barhau gyda fy addysg ar ffurf PhD, ac yna ymchwil a datblygiad ym maes fferyllol. 

- Alexander Lester, dosbarth 2014

 

Wnes i fynd i Goleg Dewi Sant o Ysgol Uwchradd Corpus Christi gan fy mod yn teimlo bod gan y coleg y cyfleusterau, athrawon, a chanlyniadau gorau. Nid oeddwn i'n siomedig. Rwyf yn awr yn astudio Gwyddoniaeth Fforensig ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr.

Wnaeth fy nhiwtor personol yng Ngholeg Dewi sant helpu mi i gwblhau fy nghais brifysgol i safon uchel iawn, a wnaeth pob athro/athrawes pwnc fy nghefnogi yn llawn i ennill y graddau uchaf posib. Wnes i fwynhau fy amser yng Ngholeg Dewi Sant oherwydd wnes i lawer o ffrindiau newydd. Yn y dyfodol hoffwn i naill ai ddod yn athrawes ysgol uwchradd neu weithio gyda chwmni gwyddoniaeth fforensig. Teimlaf fod Coleg Dewi Sant wedi rhoi'r cyfle gorau i mi gyflawni fy nod.

- Taboka Hyde, dosbarth 2014

 

Fy enw yw Anna Golton. Es i i Ysgol Uwchradd Corpus Christi. Ar hyn o bryd, rwyf yn astudio Astudiaethau Gofal ym Mhrifysgol De Cymru. Tra yn Goleg Dewi Sant wnes i astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gwyddoniaeth Gynhwysol. Wnaeth fy nhiwtor personol cefnogi fi ddewis trwy helpu mi i gwblhau fy nghais UCAS, ac wedi cynnal sesiynau gyda mi i helpu gyda thechnegau cyfweld.

Roedd y tiwtoriaid cwrs hefyd yn ddefnyddiol pan oeddwn yn astudio yn y Coleg. Maent bob amser yn gwneud amser i mi ac roeddwn yn gwybod y gallwn i bob amser danfon e-bost iddynt os oeddwn yn cael unrhyw broblemau gyda fy ngwaith. Roeddent yn hawdd mynd atynt ac yn galonogol bob amser.

- Anna Golton, class of 2014