Bagloriaeth Cymru

Project Unigol

Cymhwyster
Bagloriaeth Cymru
Canlyniadau
Bwrdd Arholi
Bagloriaeth Cymru

Trosolwg

Diben y Project Unigol yw meithrin sgiliau dysgwyr, drwy ymgymryd â gweithgaredd ymchwil mewn maes sydd o ddiddordeb personol iddyn nhw neu sy'n adlewyrchu dyheadau ar gyfer y dyfodol o ran addysg neu yrfa. Yn ystod y Project Unigol, bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau penodol ym maes Llythrennedd Ddigidol, Cynllunio a Threfnu a Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau ac yn eu defnyddio mewn modd priodol.

Rhaid llunio'r Project Unigol a'i gyflwyno naill ai fel adroddiad ysgrifenedig neu fel arteffact/cynnyrch wedi'i ategu gan dystiolaeth ysgrifenedig. Mae amrywiaeth eang o bosibiliadau y gellir eu dewis fel ffocws ar gyfer y Project Unigol ac anogir y dysgwyr i ystyried maes sydd o ddiddordeb personol iddyn nhw neu sy'n adlewyrchu eu dyheadau ar gyfer y dyfodol o ran addysg neu yrfa. Er mwyn ymgymryd â Phroject Unigol a'i gwblhau, mae angen i'r dysgwyr feithrin a defnyddio amrywiaeth eang o sgiliau priodol. Wrth gwblhau'r Project Unigol, bydd y dysgwyr yn cydnabod pwysigrwydd gwaith ymchwil wrth wneud penderfyniadau hyddysg. Caiff y dysgwyr eu hannog i ddod o hyd i wybodaeth, ei dadansoddi, ei chyfleu a'i defnyddio i ddatrys problemau cymhleth. Caiff y dysgwyr y cyfle i ddangos gwreiddioldeb, blaengaredd ac i arfer cyfrifoldeb personol. 

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.