Rhian Paolella

"Bydd fy amser yng Ngholeg Dewi Sant yn fythgofiadwy fel cyfnod pan wnes i dyfu fel unigolyn, ac rwy'n sicr bydd fy nghyfoedion yn cytuno. Mae'r ffordd y mae'r Coleg yn meithrin eich annibyniaeth fel myfyriwr, ond hefyd fel oedolyn ifanc yn rhywbeth byddaf yn ddiolchgar am, bob amser.

Ers fy ymweliad cyntaf i'r campws, a'r daith yr arweinir gan Mr Howells, roedd gen i deimlad mae'r Coleg hwn oedd y dewis iawn i mi, a doeddwn i ddim yn anghywir, yn enwedig pan oeddwn i'n aros yn y caffi am ginio, wnaeth y teisennau cyfrannu'n fawr i fy mhenderfyniad.

Wrth i mi, ac eraill rwy'n siŵr, cael trafferthion ar adegau yn ystod fy astudiaethau, wnes i ddod yn gyfarwydd â'r system cefnogaeth wych sydd ar gael i ni drwy'r Ganolfan Cefnogi Dysgwyr. Roedd y gwasanaeth hwn yn amhrisiadwy i mi, ac i nifer o bobl eraill rwyf wedi'i siarad â, oherwydd y staff cyfeillgar, tiwtoriaid gwybodus ac awyrgylch croesawgar lle treuliais lawer o fy amser rhydd yn gweithio. Teimlaf ei fod yn bwysig son am y Ganolfan Cymorth i ddysgwyr yn bersonol oherwydd heb y gofal a'r sylw a roddir i mi gan y tîm, nid wyf yn teimlo y gallwn i fod wedi cyflawni'r hyn a wnes i.

Nesaf, hoffwn son am y staff. Mae fy mhrofiad o'r tiwtoriaid yn ein Coleg wedi newid fy agwedd yn gyfan gwbl tuag at ddysgu. Mae'r adran hon yn enghraifft arall o'r gefnogaeth a'r sylw a gewch drwy gydol eich Lefel A, ond gyda lefel o barch sy'n gwneud i chi deimlo eich bod yn gyfartal, yn hytrach nag athro a myfyriwr. Yn fy mhynciau Celfyddydau Perfformio a Saesneg, roedd pob aelod o staff roeddwn i mewn cyswllt ac yn helpu adeiladu fy hyder ac yn fy arfu er mwyn cyrraedd y graddau uchaf posib. Yn ogystal, mae'r tiwtoriaid yn darparu sicrwydd a dealltwriaeth o faterion personol pan fyddant yn codi.

Cymaint ag y mae'r tiwtoriaid yn siapio eich profiad o'r chweched dosbarth, mae agwedd gymdeithasol iddo hefyd. Gall dechrau o'r newydd mewn ysgol neu goleg newydd fod yn frawychus i unrhyw un, ac rwyf yn cyfaddef fy mod i'n nerfus iawn yn y dyddiau cynnar. Fodd bynnag, rwyf wedi cwrdd â phobl credaf sy'n mynd i barhau o fod yn ffrindiau i mi ar hyd fy oes. Mae'n glod gwirioneddol i'r Coleg bod safon yr efrydiaeth yn cario drwodd, nid yn unig mewn graddau a rhinweddau, ond yn ôl y ffordd rydym yn ffurfio perthnasau fel blwyddyn, a'u cario y tu hwnt i'r Coleg.

Wrth i ni symud ymlaen i weithio neu i Addysg Bellach, mae'n bwysig i ni gofio sut wnaethom ni gyrraedd y pwynt yma, a phwy wnaeth helpu ni drwyddo. Mae'r sgiliau rydym fel blwyddyn wedi dysgu wrth fod yn rhan o Goleg Dewi Sant wedi ein rhoi mewn sefyllfa lle rydym wedi tyfu i fod yn oedolion ifanc, annibynnol, aeddfed sydd, rwy'n siŵr, yn mynd i fod yn llwyddiannus yn beth bynnag y byddwn yn dewis i wneud gydag ein dyfodol."

Rhian Paolella

Read more success stories here.