Applied Science

Tystysgrif Estynedig Gwyddoniaeth Gymhwysol

Cymhwyster
Tystysgrif Estynedig BTEC
Canlyniadau
D*-D 64% (2019)
Bwrdd Arholi
Pearson

Trosolwg o'r Cwrs

Mae hwn yn gwrs dwy flynedd. Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr yn ennill Tystysgrif. Mae hyn yn gyfwerth ag 1 Lefel UG; 4 awr yr wythnos. Mae hwn yn gymhwyster ‘annibynnol’ sydd wedyn yn mynd ymlaen er mwyn ennill y Diploma Atodol llawn. Bydd pob myfyriwr sy’n ymrestru ar y Diploma Atodol yn cael blwyddyn gyntaf sy’n gyffredin iddyn nhw i gyd (Tystysgrif). Yna fe fyddan nhw’n arbenigo mewn Cemeg, Bioleg neu Ffiseg yn yr ail flwyddyn; mae hyn yn caniatáu iddyn nhw gyflawni Diploma Atodol.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Asesir yn barhaus yn ystod y cwrs hwn drwy gwblhau aseiniadau wedi eu cysylltu'n uniongyrchol i'r pynciau fydd yn cael eu darparu. Nid oes arholiad ffurfiol ond gall profion gael eu defnyddio fel dull asesu o fewn yr aseiniadau.

 

Unedau Blwyddyn 1

U1 Hanfodion Gwyddoniaeth

Astudio'r mesurau sydd eu hangen ar gyfer adwaith cemegol, strwythur a swyddogaeth celloedd, gwerth caloriffig gwahanol danwydd a datblygu sgiliau i gyfathrebu gwybodaeth wyddonol.

U2 Gweithio yn y Diwydiant Gwyddoniaeth

Arferion cyfathrebu, sut mae labordai wedi eu cynllunio, sut caiff gwybodaeth ei storio mewn labordai a sut i weithio'n ddiogel mewn gweithle gwyddonol.

U4 Technegau Gwyddonol Ymarferol

Megis dadansoddi sylweddau, gwahanu sylweddau a'r defnydd o offer/synwyryddion.

 

Unedau Blwyddyn 2

U5 Canfyddiad o Wyddoniaeth

Sut mae pobl, cymdeithas a'r cyfryngau'n rhyngweithio gyda gwyddoniaeth, ac ystyried sut mae syniadau gwyddonol yn datblygu a'r materion moesegol/moesol sy'n gysylltiedig â rhai datblygiadau gwyddonol.

U11 Ffisioleg Systemau'r Corff Dynol

Edrych ar rai o'r systemau yn organau'r corff dynol a sut maen nhw'n cydweithio. Astudio systemau cardiofasgwlaidd, resbiradol, treulio a lymffatig a threfn celloedd a meinwe.

U13 Biocemeg a Thechnegau Biocemeg

Bydd dysgwyr yn astudio moleciwlau biolegol, ensymau, llwybrau metabolig ac adeiledd proteinau.

Beth Nesaf?

Wrth gwblhau’r cwrs yma bydd myfyrwyr yn ennill cymhwyster Gwyddoniaeth sy’n gyfwerth ag un Lefel A.

Byddwch hefyd wedi cael profiad o gymhwyso Gwyddoniaeth i’r byd gwaith ac wedi datblygu’r hyder, gwybodaeth a phrofiad i gael cyflogaeth mewn swydd sy’n seiliedig ar wyddoniaeth.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C gan gynnwys Gwyddoniaeth Graidd neu Bioleg (unigol), Mathemateg/Rhifedd ac Iaith Saesneg. Derbynnir hefyd basio ar Wyddoniaeth Gymhwysol Lefel 2 BTEC

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.