Tystysgrif Estynedig Technoleg Gwybodaeth

Cymhwyster
Tystysgrif Estynedig BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D* 79% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 1 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cymhwyster hon yw rhoi’r cyfle i fyfyrwyr datblygu eu gwybodaeth a sgiliau mewn systemau TG, rheolaeth systemau a chyfryngau cymdeithasol mewn busnes.

Ar ôl cwblhau’r flwyddyn gyntaf yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn derbyn Tystysgrif BTEC Lefel 3 mewn T.G. (cyfwerth â Lefel UG). Byddent yn symud ymlaen i’r Dystysgrif Estynedig BTEC Lefel 3 mewn T.G. yn yr ail flwyddyn (gyfwerth ag un Lefel A).

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Asesir y cwrs trwy arholiadau a gwaith cwrs.

Cyfwerth ag un Lefel A.

 

Unedau Gorfodol

Uned 1: Systemau Technoleg Gwybodaeth (allanol)

Bydd myfyrwyr yn astudio rôl y cyfrifiadur a’r goblygiadau defnyddio nhw mewn sefyllfaoedd personol a phroffesiynol.

Uned 2: Creu Systemau a Rheoli Gwybodaeth (Allanol)

Bydd myfyrwyr yn astudio sut i ddylunio, creu, profi a gwerthuso system cronfa data perthynol i reoli gwybodaeth

Uned 3: Defnyddio’r Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes (Mewnol)

Bydd myfyrwyr yn ymchwilio i sut mae busnesau yn defnyddio gwefannau cymdeithasol i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau. Bydd myfyrwyr hefyd yn gweithredu cyfryngau cymdeithasol mewn busnes i gwrdd ag anghenion.

 

Uned Ddewisol

Uned 4: Modelu Dada (Mewnol)

Bydd dysgwyr yn astudio sut gall modelu data cael ei defnyddio i ddatrys problemau. Byddant yn dylunio  a gweithredu model data i gwrdd ag anghenion cwsmer.

Beth Nesaf?

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy’n astudio i baratoi ar gyfer cyflogaeth yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, yn enwedig mewn rolau swydd lle y bydd disgwyl iddynt defnyddio sgiliau TGCh, cysylltu gyda defnyddwyr a chyflawni rolau cymorth TGCh. Mae’r cymhwyster hwn hefyd yn addas ar gyfer y rhai sy’n dymuno ennill cymhwyster lefel 3 i gefnogi astudiaeth bellach mewn Addysg Bellach neu uwch. 

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*-C. O leiaf gradd D mewn TGAU Mathemateg.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.