Y Gyfraith Diploma Atodol

Tystysysgrif Estynedig Y Gyfraith

Cymhwyster
Diploma Atodol BTEC Lefel 3
Canlyniadau
D* 84% (2019)
Bwrdd Arholi
BTEC Pearson (cyfateb a 1 Lefel A)

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Tystysgrif Lefel 3 BTEC gyfwerth â lefel UG ac yn cynnwys 3 uned a astudir dros gyfnod o flwyddyn. Mae Diploma Atodol Lefel 3 Cenedlaethol BTEC gyfwerth ag 1 Lefel A. Mae’n cynnwys 6 uned a astudir dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae tair uned orfodol ym mlwyddyn un a’r gweddill yn opsiynol. Mae’n bwysig bod gan fyfyrwyr feddwl bywiog a chwilfrydig, diddordeb yn y gyfraith, bod yn barod i ystyried syniadau newydd a’r gallu i gyfleu eu syniadau yn effeithiol.

Sut Mae'r Cwrs yn Cael ei Asesu?

Caiff y cwrs ei asesu trwy asesiadau mewnol ac allanol yn ystod y flwyddyn.


Blwyddyn 1 (Tystysgrif)

Uned 1: Datrys Anghydfod yn y System Gyfreithiol

Mae’r uned hon yn delio â’r gwahaniaeth rhwng y gyfraith sifil a chyfraith trosedd, sut mae hyn yn penderfynu ym mha lys y caiff yr anghydfod ei ddatrys yn y system gyfreithiol; mae’n delio â’r proffesiwn cyfreithiol a’r farnwriaeth a sut i ddatrys anghydfod tu allan i’r llysoedd.

Uned 2: Deall y broses o Ddeddf

Mae’r uned hon yn delio â’r broses o ddeddfu ynghyd â gwybod sut mae barnwyr mewn llys yn dehongli’r deddfau a sut y deddfir yn yr UE (yr Undeb Ewropeaidd) a’u heffaith arnon ni yn y DU.

Unit 3: Aspects of Legal Liability 

This covers both Civil and Criminal Law. In Civil Law we will study the Tort of Negligence, i.e. how you can sue someone, how the court action will go, what compensation will be awarded and how it is paid. In Criminal Law we will study the non-fatal offences including assault, battery, ABH and GBH. You will be able to advise on the criminal charge, and likely outcome to a given case study scenario.

Blwyddyn 2 (Tystysgrif Estynedig)

Uned 4: Lladdiad Anghyfreithlon a Phwerau’r Heddlu  

Uned 5: Agweddau o Drosedd Eiddo a Phwerau’r Heddlu

Unit 10: Agweddau ar y Gyfraith Teulu

Does dim arholiadau. Asesir y cwrs drwy waith aseiniad a gwblheir drwy gydol y flwyddyn.

Beth Nesaf?

Mae’r cymhwyster Y Gyfraith Gymhwysol yn gwrs cyffrous sy’n galluogi myfyrwyr i archwilio’r Gyfraith a’r System Gyfreithiol mewn lleoliad ymarferol. Mae’r cwrs yn eu galluogi i ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth drwy gwblhau aseiniadau a gaiff ei asesu’n barhaus. Nid oes arholiad ysgrifenedig terfynol felly os maent yn mwynhau gwaith cwrs, ac efallai yn ystyried gyrfa yn y Gyfraith fel ysgrifennydd cyfreithiol, gweithredydd cyfreithiol neu bara cyfreithiol, dyma’r cwrs iddyn nhw.

Gofynion Mynediad Penodol

5 TGAU A*- C, gan gynnwys Saesneg.

Gellir ymgeisio am y cwrs hwn yn eich cyfweliad.