Sut i Ymgeisio

Ni all ymgeisio i Goleg Dewi Sant ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-22 fod yn hawsach.

Eleni, gallwch ymgeisio trwy ein Diwrnod Agored Rhithwir gan glicio yma. Mae yna lawer o gyflwyniadau i wylio, ar y dudalen 'Hafan' (sgrolio i lawr), ac ar y tudalennau cyrsiau, mae gan bob pwnc gyflwyniad gan athro/athrawes y pwnc! 

_____________________________________________________________________ 

 

Ar gyfer y ffurlen gais ar-lein  CLICIWCH YMA

 

_____________________________________________________________________

 

Beth Nesaf?

Cadarnhad

Byddwch yn cael e-bost i ddweud bod eich cais wedi'i derbyn. Yna, gofynnir i chi ddanfon eich adroddiad Blwyddyn 11 neu'r adroddiad mwyaf diweddar sydd gennych. 

Mathau o gynnig 

Rydym yn asesu'ch addasrwydd ar gyfer astudio yn Nosbarth Chwech gan asesu eich cais, datganiad personol, a'ch adroddiad ysgol. 

Rydym yn defnyddio nifer o feini prawf, gan gynnwys eich cofnod presenoldeb, agwedd tuag at astudio, ynghyd â'ch cymhelliant i astudio yng Ngholeg Dewi Sant. 

Os credwn fod gennych y priodoleddau cywir ar gyfer astudio yn Nosbarth Chwech, a bod cyrsiau ar eich cyfer, byddwn yn rhoi cynnig diamod ar gyfer eich astudiaeth. Golyga hyn fod gennych lle gwarantedig i astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Yna, fe fyddwn yn trefnu sesiwn ymgynghori drwy'r ffôn i drafod dewisiadau cyrsiol ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

Os na chredwn fod y Coleg yn lle addas i chi astudio yn nhermau'r cyrsiau, byddwn yn rhoi cynnig wrth gefn i chi. Nid yw hyn yn golygu bod gennych lle i astudio, ond efallai byddwn yn cysylltu â chi ym mis Awst i drafod y cyrsiau y gallwn gynnig i chi. Cynghorir y myfyrwyr gyda chynnig wrth gefn i ystyried opsiynau ôl-16 eraill hefyd.

I fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni naill ai gofynion oedran y Coleg neu sydd wedi anfon cais lle nad ydynt yn bodloni ein gofynion presenoldeb neu agwedd i astudio, byddent hwy'n derbyn gwrthodiad. Yn nhermau oedran, ni ddylai myfyrwyr fod yn hynach na 17 oed pryd maent yn dechrau'r Coleg.

Sesiynau Blasu 

Yn ystod mis Mehefin / Gorffennaf 2021, bydd y Coleg yn trefnu sesiynau blasu ar gyfer pob cwrs, er mwyn i chi allu profi'ch cyrsiau dewisedig cyn ymrwymo iddynt. Bydd y sesiynau'n hefyd rhoi cyfle i chi brofi cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi, ond ni chawsoch y cyfle i'w hastudio ar gyfer TGAU. 

Os oes cyfyngiadau mewn grym, o achos i COFID-19, yna fydd y sesiynau blasu ar gael ar-lein. 

 

Cofrestru 

Bydd cofrestru'n cymryd lle yn fuan ar ôl cyhoeddiad canlyniadau TGAU. Bydd y Coleg yn ysgrifennu atoch gyda manylion o ddyddiad ac amser eich cofrestriad yn yr Haf. Mae'n bwysig eich bod chi'n mynychu cofrestriad, gan fydd methu â gwneud hynny'n rhoi eich lle yn y Coleg mewn perygl. Bydd eich astudiaethau'n dechrau'n fuan ar ôl cofrestru. 

Os byddwch yn cael unrhyw broblemau gyda'r ffurflen gais ar-lein, yna e-bostiwch admissions@stdavidscollege.ac.uk am gopi o'r ffurflen gais gydag amlen â chyfeiriad arno. Neu, lawrlwythwch ac argraffwch ffurflen gais yma.