Mae ceisiadau ar gyfer Medi 2021 ar agor 

Ar hyn o bryd, mae'r Coleg yn derbyn ceisiadau ar bapur yn unig. Gallwch gyflwyno'ch cais i staff yn Nerbynfa'r Coleg. 

Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen bapur drwy glicio yma

_____________________________________________________________________

 

Beth Nesaf?

Cadarnhau

Byddwch yn derbyn e-bost i ddweud bod eich cais wedi'i derbyn. Yna, gofynnir i chi anfon eich adroddiad Blwyddyn 11 neu'r adroddiad mwyaf diweddar sydd gennych. 

Mathau o gynnig 

Rydym yn asesu'ch addasrwydd ar gyfer astudio yn y Chweched Dosbarth drwy asesu eich cais, datganiad personol, a'ch adroddiad ysgol. 

Rydym yn defnyddio nifer o feini prawf, gan gynnwys eich cofnod presenoldeb, eich agwedd tuag at astudio, ynghyd â'ch cymhelliant i astudio yng Ngholeg Dewi Sant. 

Os credwn fod gennych y priodoleddau cywir ar gyfer astudio yn y Chweched Dosbarth, a bod yna gyrsiau yma ar eich cyfer, byddwn yn rhoi cynnig diamod i chi. Golyga hyn fod gennych lle gwarantedig i astudio yng Ngholeg Dewi Sant. Yna, fe fyddwn yn trefnu sesiwn ymgynghori dros y ffôn i drafod dewisiadau cyrsiol ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych

Os na chredwn fod y Coleg yn lle addas i chi astudio yn nhermau'r cyrsiau, byddwn yn rhoi cynnig wrth gefn i chi. Ni olyga hyn fod gennych lle i astudio, ond efallai, ym mis Awst, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y cyrsiau y gallwn gynnig i chi. Cynghorir i fyfyrwyr â chynnig wrth gefn ystyried opsiynau ôl-16 eraill hefyd.

I fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni naill ai gofynion oedran y Coleg neu sydd wedi anfon cais lle nad ydynt yn bodloni ein gofynion presenoldeb neu agwedd i astudio, byddent hwy'n derbyn gwrthodiad. Yn nhermau oedran, ni ddylai myfyrwyr fod yn hynach na 17 oed pan maent yn dechrau'r Coleg.

Sesiynau Blasu 

Yn ystod mis Mehefin / Gorffennaf 2021, bydd y Coleg yn trefnu sesiynau blasu ym mhob cwrs, er mwyn i chi allu profi'ch cyrsiau dewisedig cyn ymrwymo iddynt. Bydd y sesiynau'n hefyd rhoi cyfle i chi brofi cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi, ond ni chawsoch y cyfle i'w hastudio ar gyfer TGAU. 

Os oes cyfyngiadau COVID-19 ar waith, yna fydd y sesiynau blasu yn cael eu cynnal ar-lein. 

 

Cofrestru 

Bydd cofrestru'n cymryd lle yn fuan ar ôl cyhoeddiad canlyniadau TGAU. Bydd y Coleg yn ysgrifennu atoch gyda manylion o ddyddiad ac amser eich cofrestru yn yr Haf. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r cofrestru, gan fydd methu â gwneud hynny'n arwain at golli'ch lle yn y Coleg. Bydd eich astudiaethau'n dechrau'n fuan ar ôl cofrestru. 

Os cewch chi unrhyw broblemau gyda'r ffurflen gais, yna e-bostiwch admissions@stdavidscollege.ac.uk am gopi o'r ffurflen gais gydag amlen â chyfeiriad arno. Neu, lawrlwythwch ac argraffwch y ffurflen gais yma.