Ysgoloriaethau

Cliciwch yma am Resymau i Ymgeisio am Ysgoloriaeth yng Ngholeg Catholig Dewi Sant.

Yng Ngholeg Dewi Sant, rydym yn credu bod addysg yn golygu trawsnewid bywydau a chaniatáu i ddysgwyr cyflawni eu llawn botensial, ac rydym wedi ymrwymo i ddenu'r dysgwyr mwyaf talentog ac ymroddedig, beth bynnag fo'u cefndir daearyddol, cymdeithasol neu ariannol.

 

Canllawiau

Rydym yn cynnig dau fath o ysgoloriaeth ar gyfer 2020/21; un ar gyfer cyflawniad academaidd ac un ar gyfer cyfraniad i'r gymuned. Ni allwch wneud cais am fwy nag un ysgoloriaethGallwch ddefnyddio'r ffurflen gais i wneud cais ar gyfer y ddau o'n hysgoloriaethau.

Bydd angen i chi ddanfon copïau o'ch cymwysterau / canlyniadau arholiad gyda'r ffurflen gais, fel tystiolaeth o'ch cymwysterau. 

Bydd angen i chi ddarparu dogfennaeth gefnogol gyda'ch cais, er enghraifft, tystysgrifau presenoldeb neu unrhyw dystysgrif arall rydych wedi ennill yn ystod eich amser yn yr ysgol.

Sicrhewch fod eich cais yn glir ac yn ddarllenadwy. Derbynnir ceisiadau electronig yn unig. 

Dylai ceisiadau am ysgoloriaethau gael eu cyflwyno ar ôl cyhoeddiad y graddau terfynol ar Ddydd Iau, 12fed Awst 2021. Ni ddylid cyflwyno cais ar sail y graddau dros dro a roddwyd i chi cyn y dyddiad hwn.   

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau 26 Awst 2021 (23:59). Mae'n bosib fydd ymgeiswyr yn cael eu gwahodd i gyfweliad fel rhan o'r broses ddethol.

 

Yn 2020/21, bydd pob ysgoloriaeth werth £1250 y flwyddyn. Bydd yr ysgoloriaeth cyfraniad i'r gymuned werth £1000 i'r myfyriwr a £250 i'r elusen ddewisol. 

 

Cyflwynwch eich ffurflen gais i'r cyfeiriad isod: 

Mrs L Newman, Dirprwy Bennaeth
E-bostlnewman@colegdewisant.ac.uk

Bydd gofyn i ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn cael ysgoloriaeth gyfrannu at weithgareddau hyrwyddo.

  

Lawr lwythwch y ffurflen gais am ysgoloriaeth yma.

 

Rhesymau i Ymgeisio am Ysgoloriaeth yng Ngholeg Catholig Dewi Sant 

Mae ambell i fyfyriwr yn meddwl fod ysgoloriaethau ar gyfer dysgwyr sydd angen cefnogaeth ariannol. Nid yw hyn yn wir. Gall ennill ysgoloriaeth darparu llawer o fanteision, hyd yn oed ar ôl i chi orffen astudio yma. Os nad ydych wedi penderfynu ymgeisio am ysgoloriaeth, ystyriwch y manteision sydd wedi’i rhestri isod cyn penderfynu!

Adnabod potensial eich hun

Os ydych yn llwyddo i ennill ysgoloriaeth dylech chi fod yn falch iawn gan ein bod ni’n derbyn llawer o geisiadau bob blwyddyn. Pan fyddech yn cael eich cydnabod am eich cyraeddiadau, boed yn academaidd neu am gyfraniad i’r gymuned, mae’n rhoi’r hyder i chi mynd ar drywydd nodau ac uchelgeisiau arall.  Os ydych yn derbyn cydnabyddiaeth am eich cyraeddiadau, bydd yn eich galluogi i adnabod eich potensial yn gynnar yn eich bywyd academaidd a bydd a bydd hyn yn meithrin twf eich potensial.

“Sefyll allan”

Os ydych yn llwyddo i ennill ysgoloriaeth, mae’n dangos i eraill eich bod yn sefyll allan ymhlith eich cyfoedion yng Ngholeg Dewi Sant. Mae’r Coleg wedi cydnabod eich cyraeddiadau hyd yn hyn ac rydym yn credu eich bod yn haeddu’r wobr hyn. Pan rydych yn ymgeisio i’r Brifysgol ac am swyddi yn y dyfodol, bydd gennych dystiolaeth eich bod yn medru gwahaniaethu eich hun ymhlith eich cyfoedion ac wedi medru “sefyll allan ymysg y dorf”. Bydd y wybodaeth yma'n eich cymell i herio'ch hun i gyrraedd nodau uwch yn y dyfodol. 

Dilyniant i’r Brifysgol

Mae Prifysgolion yn hoffi derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sydd wedi’i chydnabod am ryw fath o gyrhaeddiad. Dangosir ysgoloriaeth cyflawniad mawr iawn ac yn golygu fod gennych alluoedd eithriadol. Mae’r rhan fwyaf o Brifysgolion yn awyddus i annog y dysgwyr a fydd yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at eu corff myfyrwyr. Gall Ysgoloriaeth dangos i diwtoriaid mynediad eich bod yn fyfyriwr galluog a fydd yn ychwanegiad gwych i’r Brifysgol. 

Maintais i’ch CV

Mae'r gystadleuaeth ar gyfer cyflogaeth yn uchel, a gellir gwahaniaethu eich CV wrth y rhai a anfonwyd gan gannoedd o ymgeiswyr eraill fod yn anodd. Bydd ysgoloriaeth yn helpu i wneud eich CV sefyll allan. Gall cael ei gydnabod gan rywun arall ar gyfer eich cyflawniadau yn ddigon i gael cyfweliad gyda chyflogwr yn y dyfodol ac mae'n rhoi rhywbeth diddorol i siarad am yn ystod eich cyfweliad!

Cymorth Ariannol 

Hyd yn oed os nad ydych angen cymorth ariannol, gall derbyn ysgoloriaeth fod o fudd i chi. Er enghraifft, efallai y byddwch am ddefnyddio'r arian i brynu adnoddau a fydd o fudd i'ch dysgu, er enghraifft, tanysgrifiadau i gylchgronau a chyfnodolion a fydd yn hyrwyddo eich darllen, neu liniadur a fydd yn eich galluogi i weithio'n fwy hyblyg. Gall yr ysgoloriaeth eich galluogi i fod yn fwy detholus am sut rydych yn treulio eich amser rhydd. Gallai olygu nad oes angen i chi gael swydd ran-amser ac yn gallu defnyddio'r amser hwn ar gyfer eich astudiaethau neu ddewis gyfleoedd gwirfoddoli sy'n fwy ystyrlon ac yn ychwanegu gwerth at eich gradd neu gyflogaeth yn y dyfodol.